JAK TO PRZEBIEGA W GLEBIE

Mikroorganizmy glebowe mobilizują istotne dla roślin pierwiastki biogenne z organicznych i mineralnych form, i uwalniają lub wydzielają do środowiska różne witaminy, antybiotyki i czynniki aktywizujące (stymulatory), dlatego życie mikroorganizmów w glebie decyduje o szeregu procesów, które warunkują przebieg różnych procesów fizykochemicznych wpływających w sposób szczególny na zaopatrzenie korzeni roślin w składniki odżywcze. Bakterie glebowe w znaczącym stopniu wpływają na całkowitą produktywność gleby i jakość produkcji roślinnej. Wiążą azot atmosferyczny, zapewniają dostępność trudno dostępnych form składników odżywczych, np. fosforu, przyczyniają się do mineralizacji materii organicznej i przyspieszają rozkład pozostałości roślinnych, czyli pierwotnej materii organicznej w glebie, przez co wpływają na proces glebotwórczy i formowanie właściwości gleby.

Preparaty bakteryjne AZOTER dzięki swojemu składowi przywracają życie mikrobiologiczne w glebie, czym zwiększają żyzność i produktywność gleb, co ma korzystny wpływ również na jakość wyhodowanej produkcji. Nawozy bakteryjne AZOTER zawierają trzy rodzaje szczepów bakterii, które uczestniczą w niesymbiotycznym wiązaniu azotu atmosferycznego, wspierają procesy rozkładu materii organicznej w glebie, pomagają zwiększyć przyswajalność ważnych makroelementów, zwłaszcza fosforu, przekształcając je z postaci nierozpuszczalnych w formy dostępne. Ze względu na wysoką koncentrację bakterii zawartych w nawozie, po zastosowaniu AZOTER-u znacząco wzrasta ilość mikroflory bakteryjnej w glebie. AZOTER zawiera szczepy bakterii Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense, które uczestniczą w niesymbiotycznym wiązaniu azotu atmosferycznego, udostępniają go roślinom, z kolei Bacillus megaterium uczestniczy w udostępnianiu fosforu.

AZOTER_soil_EN
N

60-80 kg

w optymalnych warunkach 100 – 150 kg

VWiązanie azotu atmosferycznego

Azot należy do podstawowych makroelementów, jest uważany za „motor wzrostu”. Zasoby azotu w glebach zależą bezpośrednio od zasobów próchnicy. Ponieważ skały praktycznie nie zawierają azotu, wzbogacanie gleby w ten pierwiastek jest związane z biologiczną akumulacją wolnego azotu atmosferycznego. Atmosfera jest bogatym źródłem azotu (zawartość azotu wynosi 78,09%, co w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha daje 75 000 ton N2), problem stanowi jednak silne potrójne wiązanie między atomami azotu, z powodu którego rośliny nie są w stanie przyswoić azotu atmosferycznego i włączyć go w swój metabolizm. Mikroorganizmy za pomocą swojego aparatu enzymatycznego mają zdolność rozbicia tego silnego potrójnego łączenia. Zwiększenie efektywności wiązania azotu atmosferycznego za pomocą bakterii udało się osiągnąć za pomocą właściwego doboru szczepów, które są perspektywiczne nie tylko ze względu na bardzo efektywne niesymbiotyczne wiązanie azotu atmosferycznego, ale też ze względu na zdolność do bardzo intensywnego namnażania się po wprowadzeniu do gleby, co wyraźnie zwiększa ilość związanego azotu dostępnego dla roślin. Nawozy bakteryjne AZOTER zawierają wysoce skuteczny szczep bakterii wolno żyjących (Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense), które są w stanie zsyntetyzować – związać w okresie wegetacji uprawianych roślin bardzo dużo azotu. Ilość związanego azotu przyswajalnego dla roślin waha się w przedziale 60-80 kg, a w optymalnych warunkach wynosi 100-150 kg.N ha-1, co zmniejsza zużycie konwencjonalnych nawozów azotowych o około połowę i wyraźnie poprawia ekonomię uprawy.

P

30-40 kg

w optymalnych warunkach 60 – 80 kg

Udostępnianie fosforu z form nierozpuszczalnych

Łączna zawartość fosforu w glebach Słowacji jest w porównaniu z zawartością N, K, Ca i Mg najniższa (Pt =0,03 – 0,2%), tworzy ją frakcja organiczna i nieorganiczna, przy czym w większości słowackich gleb dominuje fosfor nieorganiczny (25-98%) nad fosforem organicznym (2-75%), co jest konsekwencją przeważnie mineralnego charakteru tych gleb. Znacząca część fosforu (92-99%) znajdującego się w glebie jest nieprzyswajalna dla roślin. Zaledwie 1-8% z łącznych zasobów P rośliny są w stanie wykorzystać do wydawania plonów. Przetwarzanie fosforu w dostępne dla roślin formy rozpuszczalne w wodzie odbywa się również na drodze biologicznej. Dobra aktywność biochemiczna mikroflory glebowej pozytywnie wpływa na uwalnianie fosforu z trudno rozpuszczalnych związków. Bacillus megaterium uwalnia związany fosfor, przekształca występujący w glebie fosforan triwapniowy na fosforan dwuwapniowy, tym samym udostępniając związki fosforu uprawianym roślinom. Ilość uwolnionego w ten sposób fosforu odpowiada na końcu okresu wegetacyjnego ok. 30-40 kg fosforu w czystych składnikach odżywczych, a w optymalnych warunkach do 60-80 kg fosforu.

K

30-40 kg

Aktywizacja potasu i przyspieszenie procesów rozkładu resztek pożniwnych

Dzięki zastosowaniu AZOTER-u w połączeniu z obecną celulozą liczba bakterii rozkładających resztki pożniwne występujących w glebie szybko rośnie. Bakterie te przyspieszają proces rozkładu glebowej materii organicznej i resztek pożniwnych. Szybki rozkład i mineralizacja substancji organicznych gleby są uwarunkowane równoczesną aktywnością różnych grup mikroorganizmów (np. Azotobacter i bakterii celulolitycznych). W procesie tym dzięki działaniu mikroorganizmów dochodzi do aktywizacji – przekształcenia potasu z trudno rozpuszczalnych związków organicznych w formy przyswajalne dla roślin, ilość uwolnionego w ten sposób potasu waha się na poziomie 30-40 kg w czystych składnikach odżywczych. Wykorzystanie efektu stymulacji AZOTER-u w przyspieszeniu procesu rozkładu resztek pożniwnych (słoma zbóż, rzepaku, kukurydzy) jest ważne, ponieważ niektóre uprawy, po zebraniu głównego produktu, pozostawiają na polu dużą ilość resztek pożniwnych o charakterze lignocelulozowym, o szerokim stosunku C:N, które w przypadku braku rozkładu hamują kiełkowanie zasianych ziaren i stanowią pożywkę dla różnych gatunków pleśni, które infekują wschodzące rośliny we wczesnych stadiach ich wzrostu, pogarszając tym samym stan zdrowia upraw, co wpływa niekorzystnie na plony

ZWIĘKSZAMY ŻYZNOŚĆ GLEBY ORAZ CHRONIMY ŚRODOWISKO
Korzyści z zastosowania AZOTER-u:
 • zmniejsza zużycie konwencjonalnych nawozów azotowych o około połowę, ponieważ wiąże atmosferyczny azot cząsteczkowy – ilość związanego azotu przyswajalnego dla roślin wynosi 60-80 kg, w optymalnych warunkach do 100-150 kg.N ha-1 (ilość azotu atmosferycznego nad powierzchnią 1 ha wynosi 75 000 ton)
 • zwiększa wykorzystanie zastosowanej odżywki mineralnej i składników odżywczych występujących w glebie
 • w porównaniu z innymi preparatami na bazie bakterii zawiera absolutnie największe zagęszczenie żywych zarodków bakterii, tj. 4. 109 zarodków na 1 ml nawozu
 • poprawia właściwości biologiczne gleb i przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • zwiększa i udostępnia roślinom fosfor ze związków nierozpuszczalnych. Ilość uwolnionego fosforu odpowiada 30-40 kg P.ha-1, w optymalnych warunkach do 60-80 kg fosforu
 • wspiera proces rozkładu resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie, w efekcie czego stopniowo poprawia urodzajność gleby i tworzy odpowiednie warunki do siewu
 • przyspiesza uwalnianie składników odżywczych i rozkład zastosowanych pofermentów
 • działa synergicznie i zwiększa skuteczność równocześnie zastosowanych nawozów organicznych (obornik, gnojówka, gnojownica i nawozy zielone)
 • wpływa korzystnie na właściwości strukturalne i ziarnistość gleby
 • poprawia napowietrzenie i nawodnienie gleby, a tym samym wpływa korzystnie na przyswajalność składników odżywczych z gleby
 • bakterie znajdujące się w preparacie AZOTER działają neutralnie. Stopniowo przekształcają środowisko, w którym się zadomowią, do wartości neutralnej reakcji gleby
 • leczy glebę z zarodników twardnicy i strzępek grzybów wywołujących fuzariozy
 • skutecznie niszczy źródło infekcji i zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na uprawiane rośliny
 • poprawia kondycję roślin – dzięki poprawie mechanizmu obronnego roślin
 • zwiększa ilość i jakość produkcji (redukcja mykotoksyn i azotanów)
 • Pozytywnie wpływa na całościową ekonomię systemu uprawy
 • ma zastosowanie również w rolnictwie ekologicznym